Organizacja

Organizacja
Samodzielne stanowisko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga jest
jednostką pomocniczą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla
miasta Elbląg.
W Inspektoracie wyodrębniono następujące samodzielne stanowiska:

Samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru budowlanego – 3 etaty
Samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjnego – 2 etaty
Stanowisko głównego księgowego- 1/2 etatu
Tryb działania poszczególnych stanowisk określa regulamin organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu.

Osoby
W Inspektoracie zatrudnione są osoby wykonujące zadania w zakresie
przewidzianym w regulaminie organizacyjnym dla ustalonych stanowisk:

Jerzy Kołodziejski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga
tel. 055 643-34-51 pok. 35,

Wojciech Kaczmarczyk – Starszy Inspektor ds. nadzoru budowlanego
tel. 055 643-34-52 wew. 16; pok. 25,

Waldemar Buczek – Starszy Inspektor ds. nadzoru budowlanego
tel. 055 643-34-51 wew. 15; pok. 35

Paulina Poręba     – Starszy Specjalista
tel. 055 643-34-51 wew. 14; pok. 35

Julia Falkowska    – Starszy Specjalista
tel. 055 643-34-51 wew. 12 pok. 35

Wiesław Burek         –  główny księgowy

Tryb działania
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga działa
zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji
publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego w trybie
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 tj. z dnia 05.11.2018r. z późn. zm.)