Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna dla interesantów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Zgodnie z art. 13, art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga  (82-300), ul.Wojska Polskiego 1 ( pokój nr 35).

2. Na Inspektora Ochrony Danych z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczona została Paulina Poręba z którą może Pani/Pan skontaktować pocztą, przesyłając korespondencję na adres ul. Wojska Polskiego 1 (pokój nr 35 ) 82-300 Elbląg , za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub poczty elektronicznej, na email: elblag@pinb.pl (dokumenty elektroniczne doręczane do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  dla miasta Elbląga określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) do których w szczególności należą nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji w sprawach określonych ustawą Prawo budowlane.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) w zw. art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są na okres uzależniony od oznaczenia kategorii archiwalnej poszczególnych akt w oparciu o kryteria precyzyjnie określone w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

6. Zgodnie z art. 15 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

a) cele przetwarzania;

b) kategorie odnośnych danych osobowych;

c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

7. Zgodnie z art. 16 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej/jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma prawo Pani/Pan żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

8. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, w zakresie przetwarzania danych niezbędnych

· w związku z prowadzonymi postępowaniami i kontrolami w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.)

· do celów archiwalnych na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

9. Zgodnie z art. 17 RODO służy Pani/Panu prawo żądania od administratora danych graniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

10. Zgodnie z art. 21 RODO może Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej/jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f).

11. Zgodnie z art. 77 RODO w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO służy Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.