Status prawny

Status Prawny

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem stopnia
podstawowego państwowego nadzoru budowlanego, zajmującym się
przestrzeganiem prawa w szeroko pojętym procesie budowlanym.

Jako organ powiatowej administracji zespolonej, wykonuje zadania rządowe w zakresie
wynikającym z przepisów prawa budowlanego. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego powołany i odwoływany jest przez Starostę na podstawie art.
86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego
inspektoratu nadzoru budowlanego. Organem wyższego stopnia jest
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Od 1 kwietnia 2006r. obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla miasta Elbląga pełni Pan Jerzy Kołodziejski.